• Bezoek onze showtuin Bitgumerdyk 32, 9041 CE Berlikum
  • 20.000m2 tuininspiratie
  • Deskundige klantenservice

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van Westra Sierbestrating geven de afnemer en de leverancier
duidelijkheid over de te leveren producten en het plaatsen ervan. Ook zaken zoals de garantie en de
betaling komen aan bod. Westra Sierbestrating werkt uitsluitend op bestelling en streeft ernaar u een
zo helder en transparant mogelijke offerte voor te leggen.


Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Westra Sierbestrating gevestigd te 9041 CE Berlikum aan het adres Bitgumerdyk 32, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer:58698671 als Westra Sierbestrating.


Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van producten en/of diensten van Westra Sierbestrating.


Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever verbindt diensten te verrichten en/of producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor de overeengekomen prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Opdrachtnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 3.1 en 3.2 van deze Algemene voorwaarden.


Diensten: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verkopen van en advies geven over sierbestrating, en geleverde Producten alsmede alle andere door Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.


Producten: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende sierbestrating, schuttingen, houtmaterialen en goederen als grind, zand en split of andere producten die (op de website van Opdrachtnemer) door Opdrachtnemer worden aangeboden.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle opdrachten en iedere overeenkomst, verrichte handelingen, werkzaamheden en/of diensten, alsmede leveringen van materialen en andersoortige zaken.

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.

2.3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, behouden alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst geldigheid. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

2.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3. De totstandkoming van de overeenkomst


3.1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2. Opdrachtgever kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

3.3. Opdrachtnemer kan niet aan een aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, door dat de Opdrachtgever bijvoorbeeld aantekening maakt of reacties geeft op de offerte, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigd.

3.5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst (Algemeen)

 

4.1. Opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die zich voordoet doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.4. Indien op verzoek van de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de Opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de Opdrachtgever.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden geheel of ten dele door derden te laten verrichten. De keuze van de derde is voorbehouden aan de Opdrachtnemer.

4.7. Indien door de Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5. Uitvoering van het plaatsen van een schutting


5.1. Voor het plaatsen van een nieuwe schutting dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat een strook van circa 50 cm vrij is van begroeiing; dit dient als looppad tijdens de bouwwerkzaamheden. Verder dient de plaats waar de schutting komt vrij te zijn van wortels, puin, steenmateriaal, afgebroken palen, en overige obstakels in de grond. De grond dient 'bouwrijp' te zijn.

5.2. De montageploeg moet binnen 25 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger. Wanneer dit niet mogelijk is, dient Opdrachtgever dit op voorhand kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Bij leveringen lost de Opdrachtnemer naast de auto op de stoep c.q. straat van Opdrachtgever. De losplaats dient bereikbaar te zijn voor een combinatie van ca 17 ml.

5.3. Bij aankomst van Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waarop de schutting geplaatst zal worden, alsmede de hoogte van de te plaatsen schutting. De Opdrachtgever zal met behulp van paaltjes de lijn moeten aangeven waar de schutting geplaatst word. Verder dient de Opdrachtgever kenbaar te maken waar eventuele kabels en/ of leidingen liggen. De montageploeg probeert met alle facetten rekening te houden maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele kabelen/of leidingschade.

5.4. Na het uitzetten van de lijn waarop de schutting geplaatst wordt, start de montageploeg met het maken van gaten waarin de betonpalen geplaatst worden. Nadat de betonpalen en de onderplaten geplaatst zijn worden de schuttingdelen gemonteerd. Tenslotte wordt de schutting gesteld en afgemonteerd. Indien de schutting begint of eindigt tegen het woonhuis, schuur of andere bebouwingen van Opdrachtgever, wordt er op die plek indien mogelijk paal geplaatst. Soms is dit niet mogelijk i.v.m. de fundering van het woonhuis, schuur of
andere bebouwingen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan dan een regel met beugel plaatsen. Werkzaamheden zoals het her-bestraten, herstellen van de borders en straatwerk vallen niet onder de montagewerkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever op de website een hoek heeft aangevraagd, zal er een beugel worden gemonteerd op de paal. Er bestaan speciale hoekpalen maar hier maakt Opdrachtnemer geen gebruik van i.v.m. de mindere constructie van deze paal. Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat Opdrachtnemer niet op de afgesproken dag kan plaatsen. Wanneer dit het geval is Opdrachtnemer samen met Opdrachtnemer een nieuwe afspraak inplannen.

5.5. De palen komen circa 80 cm onder het maaiveld te staan. Op het moment van plaatsen kan er door de montageploeg geadviseerd worden om beton aan de palen te storten; dit is nodig wanneer er sprake is van hoge grondwaterstand of als de aarde uit kleigrond bestaat. Mocht Opdrachtgever het, ondanks advies van de montageploeg, niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage.

 

Artikel 6 Wijzigingen van de overeenkomst


6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.

6.3. Zonder in gebreke te komen, kan de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in enig opzicht schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor Opdrachtnemer of voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren dienstverlening.

6.4. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.5. Indien een vast tarief is overeengekomen zal de Opdrachtgever daarbij aangeven in hoeverre een wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

6.6. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Levertijd


7.1. Door Opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 

7.2. Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen.

7.3. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd vangt pas aan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.

 

Artikel 8 Levering


Afhankelijk van de woonplaats van Opdrachtgever en het aantal meters afgenomen schutting dan wel de hoeveelheid ander besteld materiaal brengt Opdrachtnemer transportkosten in rekening. Indien de bouwmaterialen door het huis van Opdrachtgever moeten worden vervoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf duidelijk aan te geven.

Artikel 9. Onderzoek en klachtplicht


9.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.


9.2. De prestaties van de Opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.


9.3. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of van profiel brengen geen veranderingen in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.


9.4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-) waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


9.5. Worden zichtbare gebreken of tekorten in het geleverde of in de prestaties geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden.


9.6. Niet zichtbare gebreken behoren binnen 5 dagen na ontdekking, en in ieder geval uiterlijk binnen een maand na levering schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer.


9.7. Indien er sprake is van een consumentenkoop geldt in afwijking van lid 5 en 6 van dit artikel dat de consument na ontdekking van een gebrek binnen twee maanden een schriftelijke melding hiervan dient te doen bij de Opdrachtnemer.


9.8. Opdrachtgever kan op een gebrek in het geleverde of in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen de in lid 5, lid 6 en lid 7 genoemde termijnen bij de Opdrachtnemer heeft geklaagd.


9.9. Indien tijdig wordt geklaagd blijft de verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverkort bestaan voor de Opdrachtgever. Een klacht schort de betalings- en afnameverplichting niet op.


9.10. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan 14 dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.


9.11. Over werkzaamheden die niet expliciet in de offerte zijn opgenomen en daarmee niet tot de overeenkomst behoren of over (herstel)werkzaamheden die uit coulance zijn uitgevoerd, kan niet worden geklaagd. Alle aansprakelijkheden hieromtrent worden uitgesloten, behoudens die op grond van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 10. Garantie


10.1. Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de montage van geleverde zaken gedurende een periode van 1 jaar na plaatsing.

10.2. De garantie voor door de Opdrachtnemer geleverde, maar door een derde vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze derde aan de Opdrachtnemer verleende garantie.

10.3. Een beroep op een garantie kan slechts slagen, indien de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het optredende gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid kan worden toegerekend aan minder goede hoedanigheid van het geleverde of een gebrekkige uitvoering door de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet meer mogelijk is.

10.4. De garantie geldt niet voor:

o normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuringen, verkrijting en glans vermindering);
o kalkuitbloei;
o het voegen van tegels;
o kleurverschil van hout en beton;
o het haaks plaatsen van de schutting t.o.v. andere objecten;
o iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de Opdrachtgever zelf aanbrengen van veranderingen in afstelling of materialen;
o schade ontstaan door verzakking of andere invloeden van buitenaf;
o schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik;
o schade ontstaan door het niet opvolgen van instructies;
o schade ontstaan na of ten gevolge van de na aflevering aan gebrachte veranderingen;
o schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van de zaak;
o schade ontstaan door natuurgeweld of andere vormen van niet beïnvloedbare omstandigheden;
o werkzaamheden die niet expliciet in de offerte zijn opgenomen en daarmee niet tot de overeenkomst behoren.


Garantie beton


10.5. Opdrachtnemer geeft na levering 15 jaar garantie op al zijn betonproducten. Onder deze garantie valt:

- Grove scheuren of gaten;
- Spontaan kapot knappen van het beton; 
- Betonrot.


10.6. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen in het product zitten; dit valt niet onder de garantie. Door een reactie met regenwaterkan er kalkuitbloei ontstaan. De kalk zet zich hierbij op het betonoppervlak af als witte uitslag. Dit verschijnsel hoort bij beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloei valt niet onder de garantie. Om kalkuitbloei te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. Dit kan in overleg tegen meerprijs door Opdrachtnemer worden uitgevoerd.

 

Garantie hout


10.7. Opdrachtnemer geeft na levering 10 jaar garantie op al haar geïmpregneerde schuttingen. Onder deze garantie valt:

- Grove scheuren (groter dan 5 mm);
- Productiefouten;
- Houtrot, mits er geen beplanting tegenaan groeit.


10.8. Opdrachtnemer werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes
ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie. Kleurechtheid van foto's van de website/mail kunnen afwijken en dienen alleen als voorbeeld. De
gekleurde delen zijn enkel in kleur gegrond met impregneer en kunnen dus vlekkerig/ vaal van kleur zijn. Opdrachtnemer kan deze delen tegen meerprijs voor
Opdrachtgever coaten.

 

Artikel 11. Betaling


11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of op een ander tijdstip afgesproken in de offerte, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De betaling kan plaatsvinden middels contante betaling, pin of door overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van Opdrachtnemer. In dat laatste geval dient Opdrachtgever een bewijs van overschrijving te overleggen.


11.2. Bij een annulering van minder dan 10 werkdagen voor aanvang van het plaatsen van een schutting, is Opdrachtnemer gerechtigd 25% van het totaalbedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.


11.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


11.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


11.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


11.6. Door de Opdrachtnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud


12.1. Alle door de Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht is nagekomen.

12.2. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4. De Opdrachtgever machtigt de Opdrachtnemer dan wel door haar aan te wijzen derden om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken al daar mee te nemen.

12.5. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage geven.

 

Artikel 13. Prijs/prijsverhogingen

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door de Opdrachtnemer afgegeven prijzen:

o in euro’s;
o exclusief btw;
o op basis van door Opdrachtnemer gehanteerde minimum hoeveelheden;
o exclusief transport- opslag en verzendkosten.

13.2. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, halffabricaten, valuta.

13.3. Indien een prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijgingen het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst


14.1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan onmiddellijk worden ontbonden in de navolgende gevallen:

o Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

o Indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;


14.2. In genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 

14.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen/of materialen waarvan de Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst dient of
zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid


Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk:


15.1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 en 10 van deze voorwaarden.

15.2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.3. Opdrachtnemer is bij handelsovereenkomsten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.


15.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer in onderhavig geval te verstrekken uitkering.


15.5. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste de creditering van het factuurbedrag (exclusief btw) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.

 

Artikel 16. Overmacht


16.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten afkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.


16.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort.


16.3. Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillen


De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met deze Algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover
bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijkend gelden.