Grootste showtuin van het noorden!

Bezoek ons op:

Bitgumerdyk 32, 9041 CE Berlikum

20.000m2 showtuin

Grootste van het noorden

Verzending gratis boven € 1.750,-

Persoonlijke klantenservice

Mooie recensies ★★★★★

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door westrasierbestrating.nl. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle online bestellingen van producten via de website westrasierbestrating.nl. Door het plaatsen van een online bestelling via de website, komt een overeenkomst tot stand tussen westrasierbestrating.nl en de klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Via de website kan de klant deze voorwaarden raadplegen en opslaan. De op de bestelling van de klant toepasselijke voorwaarden worden afzonderlijk naar de klant verstuurd bij de ontvangstbevestiging.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Onze identiteit
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Kwaliteitsklassen en verwerkingsvoorschriften
Artikel 6 De overeenkomst
Artikel 7 Bestelling wijzigen
Artikel 8 Bestelling annuleren
Artikel 9 Levering
Artikel 10 Aanbetaling
Artikel 11 Betalingen
Artikel 12 Klachten
Artikel 13 Herroepingsrecht
Artikel 14 Uitoefening van het herroepingsrecht
Artikel 15 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Artikel 16 Retourneren
Artikel 17 Toepasselijk recht
Artikel 18 Schade

Artikel 19 Schuttingen en overkappingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Westrasierbestrating.nl: De rechtspersoon Westra Sierbestrating, handelend onder de namen westrasierbestrating.nl en westrabestrating.nl. De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met westrasierbestrating.nl
 3. Consument: De natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden buiten bedrijf of beroep en die een overeenkomst aangaat met westrasierbestrating.nl.
 4. Communicatietechnieken op afstand: De communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om een overeenkomst op afstand te sluiten, zoals internet en telefoon.
 5. Koop op afstand: Een koopovereenkomst die tot stand komt tussen westrasierbestrating.nl en een consument en die wordt gesloten via een communicatiemiddel op afstand.
 6. Bedenktijd: De termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: De mogelijkheid om binnen veertien dagen na aankoop af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat kan worden gebruikt om informatie op te slaan.
 9. Dag: Kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jacob Westra.
Handelend onder de naam: westrasierbestrating.nl.

Vestigingsadres:
Bitgumerdyk 32,
9041 CN Berlikum.
KvK-nummer: 58698671
Btw-nummer: NL001460802B41

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte van westrasierbestrating.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen westrasierbestrating.nl en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via westrasierbestrating.nl.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de voornaamste kenmerken van de aangeboden diensten, producten, zoals de prijs, de kleur en de afmetingen. De foto’s bij de productomschrijving dienen ter indicatie. Voor een goed beeld van de daadwerkelijke kleur, structuur en andere kenmerken wordt door westrasierbestrating.nl met klem geadviseerd een showlocatie te bezoeken.
 2. Via de website kan een offerte worden aangevraagd. Vanaf het moment dat de offerte aan de klant wordt toegezonden, heeft deze een geldigheidsduur van 7 dagen.
 3. De op de website geplaatste prijzen zijn geldig zolang deze op de website worden getoond en zolang de voorraad strekt.
 4. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Kwaliteitsklassen en verwerkingsvoorschriften

 1. westrasierbestrating.nl werkt met verschillende kwaliteitsklassen: A-kwaliteit, B-kwaliteit, handelskwaliteit of gebruikte producten. De klant wordt voorafgaand aan de aankoop geïnformeerd over de voorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende kwaliteitsklasse. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via westrasierbestrating.nl.
 2. Alle aankopen geschieden onder voorbehoud van voldoende voorraad.
 3. Op alle kwaliteitsklassen zijn de verwerkingsvoorschriften van westrasierbestrating.nl van toepassing.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant via de website van westrasierbestrating.nl een bestelling heeft geplaatst en westrasierbestrating.nl per e-mail een orderbevestiging aan de klant heeft verzonden.
 2. Een overeenkomst die wordt gesloten naar aanleiding van een offerte, dient via de website te worden geplaatst. Per e-mail wordt een hyperlink verzonden, zodat de klant via de website de bestelling kan voltooien. Zodra de bestelling definitief via de website wordt geplaatst komt de overeenkomst tot stand.
 3. westrasierbestrating.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien westrasierbestrating.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De inhoud van dit artikel is ook van toepassing op bestellingen en/of offertes die betrekking hebben op speciaal voor de klant te bestellen of op maat te maken producten.

Artikel 7 – Bestelling wijzigen

 1. Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst en de (aan)betaling heeft gedaan, wordt de order door westrasierbestrating.nl in behandeling genomen en klaargezet. Als de klant de order wijzigt, moeten deze werkzaamheden (deels) ongedaan gemaakt worden en moeten nieuwe werkzaamheden worden verricht. Om die reden worden wijzigingskosten in rekening gebracht.
 2. De kosten bedragen € 50,- euro voor het verlagen van product hoeveelheden, € 50,- euro voor het wijzigen van de afleverdatum en € 65,- euro voor het bijbestellen van producten die vanaf een andere locatie geleverd moeten worden. Aan het bijbestellen van producten van dezelfde locatie en het verhogen van de product hoeveelheid zijn geen kosten verbonden.

Artikel 8 – Bestelling annuleren

 1. Indien de bestelling nog niet is klaargezet, kan deze kosteloos worden geannuleerd. De klant dient hiervoor het contactformulier in te vullen via de website van westrasierbestrating.nl. westrasierbestrating.nl crediteert het betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de klant.
 2. Indien de bestelling reeds is klaargezet, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. westrasierbestrating.nl heeft in dit geval het recht annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de werkzaamheden die reeds verricht zijn.
 3. Indien de bestelling reeds aan de transporteur is overgedragen, is annulering niet meer mogelijk. De bestelling zal dan door de transporteur bij de klant worden afgeleverd.

Artikel 9 – Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering via de door westrasierbestrating.nl ingeschakelde transporteur, of door de producten af te halen op de door westrasierbestrating.nl vermelde locatie.
 2. De door westrasierbestrating.nl ingeschakelde transporteur levert bestellingen met een vrachtwagen met traileroplegger, met een totale lengte van 18 meter. De stenentrailers hebben een bereik van 3 meter. Dat betekent dat pallets tot 3 meter vanaf de straat geplaatst kunnen worden. Er is geen aparte kraan of heftruck aanwezig om de pallets verder van de weg te plaatsen.
 3. westrasierbestrating.nl zal zich te allen tijde inspannen om de bestelling af te leveren op het door de klant opgegeven adres. westrasierbestrating.nl is niet gehouden te controleren of levering op het opgegeven adres mogelijk is. Als de losplaats niet bereikbaar is met een grote stenentrailer (bijvoorbeeld door een te smalle doorgang of brug), dan dient de klant dit voorafgaand aan de bestelling kenbaar te maken. Of de losplaats voldoende ruimte biedt, is ter beoordeling aan de chauffeur. Indien de chauffeur niet bij het opgegeven adres kan komen, zullen de producten zo dichtbij mogelijk worden gelost.
 4. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komt dit voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 5. De verschillende transportmethoden staan vermeld op de website. Bij ‘transport op maat’ en ‘express transport’ is de leverdatum bespreekbaar. Bij standaardtransport kan enkel een leverweek worden gekozen. Hoewel westrasierbestrating.nl er naar streeft om alle bestellingen af te leveren binnen de aangegeven termijnen, gelden deze in geen geval als fatale termijnen. westrasierbestrating.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade en kosten die voortkomen uit een eventuele vertraagde levering.
 6. Tijdens het bestelproces worden de minimale transportkosten per product getoond. Afhankelijk van de locatie, het gewicht en de keuze voor een bepaalde transportmethode, kunnen de transportkosten hoger uitvallen. Bij leveringen op de Waddeneilanden worden de veerkosten en toeslagen doorberekend aan de klant.
 7. Voor levering aan de Waddeneilanden, België en Duitsland gelden hogere transportkosten. In het bestelproces wordt op basis van de locatie en de gekozen transportmethode kenbaar gemaakt wat de exacte transportkosten zijn.
 8. Indien de producten van verschillende laadlocaties komen, kan de levering in verschillende deelleveringen plaatsvinden.

Artikel 10 – Aanbetaling

 1. Na het plaatsen van een bestelling wordt de klant doorverwezen naar de betaalpagina. De klant heeft de keuze om een aanbetaling te doen van tenminste 50%, of om het totaalbedrag volledig te betalen. Het restantbedrag kan per PIN worden voldaan bij de chauffeur.
 2. Indien de klant kiest voor de transportmethode ‘transport op maat’, kan de volledige betaling per PIN worden voldaan bij de chauffeur.
 3. Indien de klant de bestelling afhaalt bij westrasierbestrating.nl, kan het resterende bedrag via PIN-betaling worden voldaan op de werf van westrasierbestrating.nl.

Artikel 11 – Betalingen

 1. westrasierbestrating.nl accepteert de volgende betaalwijzen:
  – iDeal
  – Creditcard
  – Betaling via overschrijving, onder vermelding van bestelnummer als betalingskenmerk
  – PIN-betalingen bij de chauffeur
 2. De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan westrasierbestrating.nl te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dient deze binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan deze verplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de klant de wettelijke rente verschuldigd en is westrasierbestrating.nl gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachten

 1. De klant dient de producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde aantal overeenstemt met de order.
 2. Klachten over de geleverde hoeveelheid dienen uiterlijk 48 uur na ontvangst van de order te worden ingediend via de website van westrasierbestrating.nl. Klachten worden nooit telefonisch in behandeling genomen.
 3. Klachten die via het klachtenformulier op westrasierbestrating.nl zijn ingediend worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien meer tijd nodig is voor de afhandeling van de klacht, stuurt westrasierbestrating.nl binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin een richttermijn voor de afhandeling wordt gegeven.
 4. Klachten over zichtbare gebreken en/of geleverde producten die niet overeenstemmen met de orderbevestiging worden alleen in behandeling genomen als de producten nog niet zijn verwerkt. Als de klant er voor kiest om de producten te verwerken, dan accepteert hij de producten zoals deze zijn geleverd.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

 1. In geval van een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende de bedenktijd kan de consument zonder opgave van redenen de koopovereenkomst ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
 3. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product. De verpakking mag worden geopend om het product te beoordelen. Indien de consument verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen, dient de consument een waardevergoeding te betalen.

Artikel 14 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktermijn te melden aan westrasierbestrating.nl. De consument kan dit doen via het door westrasierbestrating.nl ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk, per post of per e-mail).
 2. Nadat de consument de in lid 1 bedoelde melding heeft gedaan, krijgt de consument van westrasierbestrating.nl een bericht met instructies over de retourzending. De consument kan ervoor kiezen om de bestelling te laten ophalen door de vaste transporteur van westrasierbestrating.nl. Indien de consument zelf een transporteur inschakelt, komt schade die tijdens het retourtransport wordt veroorzaakt voor risico van de consument.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en conform de door westrasierbestrating.nl verstrekte instructies. De consument dient het product/de producten zo snel mogelijk terug te sturen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding.
 4. De consument draagt de kosten voor de retourzending. Indien de consument gebruik wenst te maken van de vaste transporteur van westrasierbestrating.nl, kunnen de kosten voor retourtransport worden berekend via de website van westrasierbestrating.nl. De kosten zijn afhankelijk van de afstand en het gewicht van de producten.
 5. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die zijn verbonden aan een andere transportmethode dan standaardlevering) terug van westrasierbestrating.nl.
 6. De in lid 5 genoemde bedragen worden aan de consument terugbetaald binnen 14 dagen nadat de producten terug zijn bij westrasierbestrating.nl of nadat de consument heeft aangetoond dat de producten zijn teruggezonden.

Artikel 15 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 1. Producten die in opdracht van de consument worden besteld, gepersonaliseerd of aangepast, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.
 2. Zand is vanwege hygiënische redenen uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Artikel 16 – Retourneren

 1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de klant dit met westrasierbestrating.nl overeenkomt voordat het product retour wordt gezonden.
 2. Tegels worden verkocht per vierkante meter en kunnen alleen per vierkante meter worden geretourneerd. Indien het product niet per vierkante meter wordt geretourneerd, kan hiervoor een waardevermindering in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor aangebroken of beschadigde verpakkingen.
 3. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen westrasierbestrating.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Schade

 1. Schade aan geleverde producten of diensten door westrasierbestrating.nl en westrabestratingen.nl waarbij windkracht 6 of hoger van kracht is, wordt aangeduid als stormschade.

Artikel 19 – Schuttingen en overkappingen

1. Bouwplaats

Voor het plaatsen van uw nieuwe schutting dient een strook van circa 50 cm vrij te zijn van begroeiing, dit dient als looppad tijdens de bouwwerkzaamheden. Verder dient de plaats waar de schutting komt vrij te zijn van wortels, puin, steenmateriaal, afgebroken palen, en overige obstakels in de grond. De grond dient ‘bouwrijp’ te zijn.

2. Laden en lossen

De montageploeg moet binnen 25 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand kenbaar gemaakt worden aan Westra Sierbestrating. Bij leveringen lossen wij naast de auto op de stoep cq straat. De losplaats dient bereikbaar te zijn voor een combinatie van ca 17 m1.

3. Het uitzetten van de schutting

Bij aankomst dient de opdrachtgever aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waarop de schutting geplaatst zal worden, alsmede de hoogte van de te plaatsen schutting. De opdrachtgever zal met behulp van paaltjes de lijn moeten aangeven waar de schutting geplaatst word. Verder dient de opdrachtgever kenbaar te maken waar eventuele kabels en/ of leidingen liggen. De montageploeg probeert met alle facetten rekening te houden maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele kabel- en/of leidingschade.

4. Montage van de schutting

Na het uitzetten van de lijn waarop de schutting geplaatst wordt, start de montageploeg met het maken van gaten waarin de betonpalen geplaatst worden. Nadat de betonpalen en de onderplaten geplaatst zijn worden de schuttingdelen gemonteerd. Tenslotte wordt uw schutting gesteld en afgemonteerd. Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, wordt er op die plek indien mogelijk paal geplaatst. Soms is dit niet mogelijk i.v.m. de fundering van uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen. Wij zullen dan een regel met beugel plaatsen. Werkzaamheden zoals het her-bestraten, herstellen van de borders en straatwerk vallen niet onder de montagewerkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Als u op onze website een hoek hebt aangevraagd dan is dit een beugel die wij monteren op de paal. Er bestaan speciale hoekpalen maar die gebruiken wij niet i.v.m. de mindere constructie van deze paal. Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat Westra Sierbestrating niet op de afgesproken dag kan plaatsen. Wanneer dit het geval is zal Westra Sierbestrating samen met u een nieuwe afspraak inplannen.

5. Fundering

De palen komen circa 80 cm onder het maaiveld te staan. Op het moment van plaatsen kan er door de montageploeg geadviseerd worden om beton aan de palen te storten; dit is nodig wanneer er sprake is van hoge grondwaterstand of als de aarde uit kleigrond bestaat. Mocht opdrachtgever het, ondanks advies van de montageploeg, niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage.

6. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden volgens overeengekomen afspraak. Dit houdt in dat er betaald wordt voor of bij oplevering van de schutting. De betaling kan middels contante betaling, pin of met een bewijs van overschrijving. De betaling dient ook als akkoord voor oplevering. Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang van plaatsing van de schutting is Westra Sierbestrating genoodzaakt 25% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

7. Westra Sierbestrating

Adres: Bitgummerdyk 32; 9041CN; Berlikum;KvK:58698671 , BTW nummer: NL001460802B41

8. Garantie beton

Westra Sierbestrating geeft 15 jaar garantie op al haar betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen in het product zitten; dit valt niet onder de garantie. Door een reactie met regenwater kan er kalkuitbloei ontstaan. De kalk zet zich hierbij op het betonoppervlak af als witte uitslag. Dit verschijnsel hoort bij beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloei valt niet onder de garantie. Om kalkuitbloei te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. Dit kan in overleg tegen meerprijs door Westra Sierbestrating uitgevoerd worden. Onder de garantie valt: – Grove scheuren of gaten; – Spontaan kapot knappen van het beton; – Betonrot.

9. Garantie hout

Westra Sierbestrating geeft 10 jaar garantie op al haar geïmpregneerde schuttingen. Westra Sierbestrating werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie. Onder de garantie valt:

 • Grove scheuren (groter dan 5 mm);
 • Productiefouten;
 • Houtrot, mits er geen beplanting tegenaan groeit.

Kleurechtheid Foto’s van de website/ mail kunnen afwijken en dienen alleen als voorbeeld. De gekleurde delen zijn enkel in kleur gegrond met impregneer en kunnen dus vlekkerig/ vaal van kleur zijn. Wij kunnen deze delen tegen meerprijs voor u coaten.

10. Overige bepalingen garantie
 • Op montage 1 jaar na plaatsing;
 • Het niet in de, met elkaar afgesproken, lijn plaatsen van de schutting: Niet onder de garantie valt:
 • Kleurverschil van hout en beton valt niet onder de garantie;
 • Het haaks plaatsen van de schutting t.o.v. andere objecten valt niet onder de garantie;
 • Schade veroorzaakt door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen nooit onder de garantie
11. Transport

Afhankelijk van uw woonplaats en het aantal meters afgenomen schutting brengt Westra Sierbestrating transportkosten in rekening. Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden dient dit duidelijk aangegeven te worden

12. Geldigheid offerte

Een door u aangevraagde offerte is 30 dagen geldig na aanvraag.

Algemene voorwaarden voor 2021 en later.

Tijdens de schoolvakanties zijn wij ma-vr geopend van 08:00 - 17:00 en zaterdags van 08:00 - 15:00 uur.